Velgervandringer 2017-2021

I de norske valgundersøkelsene blir halvparten av intervjupersonene også intervjuet ved neste valg. På denne måten får man et panel, som gir sikrere grunnlag for å vite noe om hvordan velgerne har vandret mellom valgene. Dette gir ikke minst et viktig bilde av velgervandringene over tid. Se: Flere velgere på vandring – Bernt Aardal. Figurene under viser nettovandringene, det vil si andelen velgere som er kommet til siden forrige valg, minus andel velgere som har forlatt partiet. Tabellmaterialet finnes i : Øyvin Kleven og Johannes Bergh: Litt om velgerne ved stortingsvalgene 2017 og 2021. Basert på de første foreløpige resultatene fra velgerundersøkelsene i 2021, Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2021. Endringer på minst 0,1 prosentpoeng er statistisk signifikante (N=3731).