Varierende første delingstall – 2017

I vår valgordning fordeles mandatene på partiene etter den modifiserte Sainte-Laguës metode. Det vil si en oddetallsrekke der første divisor 1,0 er endret til 1,4. Hensikten er at dette skal gi et visst «styringstillegg» til de store partiene og hindre politisk fragmentering. Spørsmålet er imidlertid hvor stor effekt dette har for mandatfordelingen. I tabellen viser vi hvor mange mandater de enkelte partiene får hvis vi varierer det første delingstallet fra 1,0 til 2,0. Ved valget i 2017 ville Miljøpartiet De Grønne fått ett mandat ekstra hvis delingstallet hadde vært 2,0. Senterpartiet ville da mistet ett mandat. Med et delingstall på 1,0 ville MDG fått to mandater ekstra, men da på bekostning av Kristelig Folkeparti og Høyre.