Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Valgprosjektet er en videreføring av det forskningsprogram som kom i gang ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i 1957 og som omfatter samtlige senere stortingsvalg, med unntak av valget i 1961. Forskningsprogrammet har hele tiden lagt vekt på analyser av politiske endringsprosesser i det moderne samfunn. Det er blitt fokusert på politiske og sosiale strukturforhold og endringene i disse. Gjennom 60 år er det skapt verdifulle tidsserier for analyser av det norske samfunn.

 

Hovedpublikasjoner (bøker):
Valen, Henry og Daniel Katz (1964). Political Parties in Norway : a Community Study. Universitetsforlaget, Oslo.Valen, Henry, Daniel Katz, Willy Martinussen og Philip E. Converse (1972). Velgere og politiske frontlinjer: stemmegivning og stridsspørsmål 1957-1969. Gyldendal, Oslo.

Martinussen, Willy (1973). Fjerndemokratiet. Gyldendal, Oslo.

Valen, Henry (1981). Valg og politikk. Et samfunn i endring. NKS-Forlaget, Oslo.

Valen, Henry og Bernt Aardal (1983). Et valg i perspektiv : en studie av stortingsvalget 1981. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Valen, Henry, Bernt Aardal og Gunnar Vogt (1990). Endring og kontinuitet. Stortingsvalget 1989. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Aardal, Bernt og Henry Valen (1995). Konflikt og opinion. NKS-Forlaget, Oslo.

Aardal, Bernt, Henry Valen, Hanne Marthe Narud og Frode Berglund (1999). Velgere i 90-årene. NKS-Forlaget, Oslo.

Aardal, Bernt (red.) (2003): Velgere i villrede…, N. W. Damm & Søn, Oslo.Narud, Hanne Marthe og Henry Valen (2007). Demokrati og ansvar, N. W. Damm & Søn, Oslo.

Aardal, Bernt (red.) (2007): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, N. W. Damm & Søn, Oslo.

Aardal, Bernt (red.) (2011): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Cappelen Damma Akademisk, Oslo.

Aardal, Bernt og Johannes Bergh (red.) (2015): Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013, Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

Bergh, Johannes og Bernt Aardal (red.) (2019): Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017, Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

 

Artikler om det norske valgforskningsprogrammet:
Henry Valen & Bernt Aardal (1994). «The Norwegian programme of electoral research», European Journal of Political Research, 25:287-309.

Henry Valen (1999). «Fra klassekamp til kamp om dagsorden. Norsk valgforskning gjennom 40 år», Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 4/1999, 271-284.

Bernt Aardal og Henry Valen (2001). Notat om norsk valgforskning, Vedlegg til NOU 2001:3 Velgere, valgordninger, valgte.

Bernt Aardal (2017): «60 år med valgforskning  – hva har vi lært?», Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, årg. 33, nr. 3, s.271-290.

 

Dokumentasjonsrapporter:
Aardal, Bernt, Henry Valen og Frode Berglund (1995). Valgundersøkelsen 1993 dokumentasjonsrapport. Statistisk sentralbyrå, Oslo.Aardal, Bernt, Henry Valen og Ingunn Opheim (1999). Valgundersøkelsen 1997 : dokumentasjonsrapport. Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Aardal, Henry Valen, Rune Karlsen, Øyvin Kleven og Tor Morten Normann (2003): Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjons- og tabellrapport, Rapporter 2003/14, Statistisk sentralbyrå, Oslo.Bernt Aardal, Maria Høstmark, Bengt Oscar Lagerstrøm og Guro Stavn (2007): Valgundersøkelsen 2005. Dokumentasjon- og tabellrapport, Rapporter 2007/31, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal (2011): Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport, Notater 29/2011, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Øyvin Kleven, Bernt Aardal, Johannes Bergh, Stine Hesstvedt og Åge Hindenes: Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport, Notater 2015/29, Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 

Finansiering:

Kommunal og regionaldepartementet (KRD), Norges forskningsråd (NFR)

 

Intervjuarbeid:
Siden 1977 er trekking av utvalg og intervjuing foretatt av Statistisk sentralbyrå (SSB). I perioden fra og med 1977 til og med 1993 var Valgundersøkelsene et samarbeidsprosjekt der utgiftene ble delt mellom SSB og ISF.