Valget i 2017 ville fått et annet utfall med nye fylkesgrenser

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall viser at fylkesfordelingen vil bli annerledes ved valget i 2021 enn i 2017. Partienes stemmetall er det samme, men fordelingen på fylkene ville blitt annerledes. Dette får konsekvenser for partienes mandatgevinst og i enda større grad for hvilke representanter som ville blitt valgt inn.  To mandater ville skiftet parti: Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet ville fått ett mandat til, mens KrF og Sp ville mistet ett mandat hver.

Se også Ny fylkesfordeling av mandatene i 2021.