Resultater fra skolevalgene 1983-2023

Valgresultater fra skolevalgene i perioden 1983-2021. I perioden 1983-1987 ble skolevalgene gjennomført dels i regi av AUF og dels i samarbeid mellom AUF og Unge Høyre. I 1989 ble skolevalget arrangert av IBM og NRK. Fra og med 1993 har SIKT (tidligere Norsk senter for forskningsdata / Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) hatt ansvaret for gjennomføringen av disse valgene. Tabellen som viser avviket mellom skolevalgsresultatet og det ordinære valge, er fargekodet. Rødt viser at oppslutningen ved skolevalget ligger lavere enn ved det ordinære valget, mens grønt viser at oppslutningen ved skolevalget ligger høyere enn ved det ordinære valget