Politisk geografi

Motsetningen mellom sentrum og periferi er kanskje den eldste politiske skillelinjen i Norge. Partienes oppslutning har opp gjennom årene variert ganske mye mellom ulike landsdeler og mellom by og land. Geografiske (eller territorielle) motsetninger har derfor stått sentralt i norsk valgforskning helt siden Stein Rokkan og Henry Valens første publikasjoner tidlig på 1960-tallet. Over tid er de geografiske skillene blitt svakere, men de finnes fortsatt. Sentrum-periferikonflikten var ikke minst viktig under folkeavstemningene om EF/EU i 1972 og 1994. Ved de siste strortingsvalgene har distriktsprotesten bidratt til økt oppslutning om Senterpartiet. Dette partiet har størst sakseierskap til distriktspolitikken slik velgerne ser det (se her). I figurene under viser vi de geografiske variasjonene i oppslutningen om en del partier – dels fra 1945 til 2017 for de eldste partiene og fra 1973 for de yngste.

Litteratur:

Jenssen, A. T. & Valen, H. (1995). Brussel midt i mot. Folkeavstemningen om EU. Oslo: ad Notam Gyldendal.

Rokkan, S. & Valen, H. (1962). The Mobilization of the Periphery : Data on Turnout, Party Membership and Candidate Recruitment in Norway. Acta Sociologica, 6, 111-158.

Rokkan, S. & Valen, H. (1964). Regional Contrasts in Norwegian Politics. I E. Allardt & Y. e. Littunen (red.), Cleavages, Ideologies and Party System (s. 162-238). Helsinki: Westermarck Society.

Rokkan, S. & Urwin, D. W. (1983). Economy, territory, identity : politics of West European peripheries. London: Sage.

Rokkan, S. (1987). Geografi, religion og samfunnsklasse: Kryssende konfliktlinjer i norsk politikk. I S. Rokkan (red.), Stat, nasjon, klasse (s. 111-205). Oslo: Universitetsforlaget.

Valen, H. (1981). Partifordeling og geografi. I H. Valen (red.), Valg og politikk  – et samfunn i endring (s. 73-94). Oslo: NKS-Forlaget.

Valen, H. (1998). Equity of representation: Party versus territory. I Valen.Henry & H. M. Narud (red.), Professionalization, political representation and geography. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Valen, H. (2003). Sentrum -periferi motsetningen – en saga blott? I B. Aardal (red.), Velgere i villrede… En analyse av stortingsvalget 2001 (s. 139-160). Oslo: N. W. Damm % Søn AS.

Valen, H., Narud, H. M. & Hardarson, O. T. (2000). Geography and Political Representation. I P. Esaiasson & K. Heidar (red.), Beyond Westminster and Congress: The Nordic Experience (s. 107-131). Columbus: Ohio University Press.