Innvandring som politisk stridsspørsmål

I Valgundesøkelsene har vi en rekke spørsmål om synet på innvandring. Et av spørsmålene som går lengst tilbake i tid er formulert som en påstand: «Innvandring er en trussel mot vår nasjonale egenart.» Svaralternativene  er helt enig, nokså enig, verken enig eller uenig, nokså uenig, helt uenig. I figur 1 vises først andelen som har innvandring som sin viktigste sak ved valgene, mens figur 2 viser svarfordelingen når vi slår sammen henholdsvis de to enig-alternativeneog de to uenig-kategoriene.