Holdning til naturvern vs. industriutbygging

I Valgundersøkelsen er spørsmålet om industribygging versus naturvern et spørsmål som går helt tilbake til 1977. Spørsmålet er formulert som en påstand som man skal si seg helt eller delvis enig i, helt eller delvis uenig, eller både og: «For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene.» Som for alle slike påstander vil det være en tendens til at det er lettere å si seg enig eller uenig (såkalt ja-effekt), men over tid kan påstanden likevel si noe om utviklingen i nordmenns syn.