Fylkesfordeling av stortingsmandater med varierende arealfaktor

Fordelingen av stortingsmandater på fylkene (valgdistriktene) er basert på en veid sum av antall innbyggere og fylkets areal. Hver innbygger teller ett poeng, mens én kvadratkilometer teller 1,8 poeng. Fordelingen videre skjer ved hjelp av den rene Sainte-Laguës metode (med første delingstall 1,0).

Hvis vi varierer arealfaktoren fra 1,0 til 2,5 vil vi få følgende fordeling for valgene i perioden 2005-2017:

 

Beregningene er gjort i Celius.