Norwegian Voters and Parties In a Snap

The Norwegian party system is not easily understood when seen from a foreigner’s perspective. As of now, nine parties are represented in Parliament (Storting). One way of getting to know the parties better is to find out what their voters think are the most important issue, how the voters place themselves on a left-right scale, […]

Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer

Sammendrag og diskusjon av hovedfunn i Bernt Aardals doktorgradsavhandling fra 1993. Avhandlingens siktemål var å studere spenningsforholdet mellom et partisystem utviklet ut fra helt  andre skillelinjer på den ene side og en voksende miljøpolitisk bevissthet hos befolkningen på den andre. Hovedspørsmålene gjelder 1) Hvordan det norske partisystemet tilpasset seg denne utfordringen, og 2) Hvordan velgerne […]

Profiler i norsk valgforskning: Henry Valen (1924-2007)

Henry Halfdan Valen, f. 20. mai 1924 i Hadsel, Nordland, d. 27. januar 2007 i Oslo. Sammen med Stein Rokkan etablerte Valen Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Den første valgundersøkelsen fant sted i forbindelse med stortingsvalget i 1957. Han var tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for  samfunnsforskning helt til din død. Valen tok magistergraden i statsvitenskap ved Universitetet […]

Hva er en politisk skillelinje?

I STATSVITENSKAPEN griper man ofte til begrepet ‘politisk skillelinje’ når man skal forklare variasjoner i oppslutningen om de enkelte partier. Begrepet ‘skillelinje’ er et av de mest brukte begreper i moderne statsvitenskap, men det er også grunn til å hevde at det er et av de mest upresise og flertydige begreper i faget. Dette gjenspeiler […]

Tillit til samfunnsinstitusjoner

I Valgundersøkelsene har vi stilt følgende spørsmål: «På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du har ingen tillit i det hele tatt og 10 betyr at du har svært stor tillit, hvor vil du plassere (institusjon)»? Hvilke institusjoner som er blitt nevnt, varierer litt mellom de ulike undersøkelsene, men Stortinget, Regjeringen, […]

Den politiske tilliten går i bølger

I de norske valgundersøkelsene er det stilt spørsmål om tillit til politikerne helt siden 1973. Undersøkelsene viser at tilliten til norske politikere har gått i bølger. Tilliten sank fram mot 1973, steg fram mot 1977 og holdt seg på samme nivå til 1985. Tilliten sank så mot slutten av 1980-tallet, for så å stige igjen […]

Hvilken partileder er mest populær?

I Valgundersøkelsene har vi siden 1981 stilt følgende spørsmål: «Hvor vil du plassere (partipolitisk leder) på en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du sterkt misliker politikeren, mens 10 betyr at du liker politikeren svært godt? Hvis det er en politiker du ikke vet hvem er så bare si ifra.» I noen […]

Kvinner stemmer til venstre, mens menn stemmer til høyre

Det at kvinner stemmer på konservative eller kristne partier var lenge betraktet som en av valgforskningens mest etablerte funn. Et slikt mønster finner vi også i Norge helt frem til 1960-tallet. I de senere år har imidlertid balansen snudd. Nå stemmer flere kvinner enn menn på venstresidens partier.

Hvilket parti har den beste skole- og utdanningspolitikken?

Faktablad 9-16 gir en oversikt over hvert partis sakseierskap på ulike saksfelt ved de fem siste stortingsvalgene. Faktablad 17- 26 viser hvilke partier som velgerne mener har den beste politikken på hvert saksfelt for seg, ved valgene i 2013 og 2017. Disse vurderingene blir i valgforskningen brukt som mål på partienes troverdighet (sakseierskap) på vedkommende […]