Norwegian Voters and Parties In a Snap

The Norwegian party system is not easily understood when seen from a foreigner’s perspective. As of now, nine parties are represented in Parliament (Storting). One way of getting to know the parties better is to find out what their voters think are the most important issue, how the voters place themselves on a left-right scale, […]

Ny fylkesfordeling av mandatene i 2021

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall fra 1.1.2020 fører til at fylkesfordelingen av mandater endres foran stortingsvalget i 2021. Tre mandater skifter fylke. Akershus får to mandater til, mens Oslo får ett mandat til. Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland mister ett mandat hver. Se også Valget i 2017 ville fått et annet utfall med nye […]

Utjevningsmandater – lettere enn du tror

Mange klager over at det er vanskelig å forstå utjevningsmandatene i den nåværende valgordningen. Særlig er det vanskelig å forstå hvordan man kommer fram til hvor partiene skal få sine utjevningsmandater, altså hvilke fylker «utjevningsrepresentantene» kommer fra. Ofte er det små marginer som avgjør om partiet får sine utjevningsmandater i det ene eller det andre fylket. […]

Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer

Sammendrag og diskusjon av hovedfunn i Bernt Aardals doktorgradsavhandling fra 1993. Avhandlingens siktemål var å studere spenningsforholdet mellom et partisystem utviklet ut fra helt  andre skillelinjer på den ene side og en voksende miljøpolitisk bevissthet hos befolkningen på den andre. Hovedspørsmålene gjelder 1) Hvordan det norske partisystemet tilpasset seg denne utfordringen, og 2) Hvordan velgerne […]

Kampen om storbyene

Ved hvert valg er det stor interesse knyttet til valgresultatet i de store byene. Dels fordi byene ofte fungerer som «utstillingsvindu» for partiets poltikk og dermed gjør både partiet og politikken mer synlig for velgerne. Dels fordi resultatet fra storbyene kan være en pekepinn på hvilken retning valgvinden blåser foran kommende stortingsvalg. Det er imidlertid […]

Hva er en politisk skillelinje?

I STATSVITENSKAPEN griper man ofte til begrepet ‘politisk skillelinje’ når man skal forklare variasjoner i oppslutningen om de enkelte partier. Begrepet ‘skillelinje’ er et av de mest brukte begreper i moderne statsvitenskap, men det er også grunn til å hevde at det er et av de mest upresise og flertydige begreper i faget. Dette gjenspeiler […]

Hva er valg?

Hvordan definerer man ‘valg’? Hva er det som gjør noe til et demokratisk valg? Noen ganger kan det være greit å ha en definisjon eller en kort oversikt over hva som faller inn under begrepet valg. Denne artikkelen er hentet fra Ø. Østerud, K. Goldmann og ;. Pedersen (red): Statvitenskapelig leksikon (Universitetsforlaget, 1997) og er […]

Tillit til samfunnsinstitusjoner

I Valgundersøkelsene har vi stilt følgende spørsmål: «På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du har ingen tillit i det hele tatt og 10 betyr at du har svært stor tillit, hvor vil du plassere (institusjon)»? Hvilke institusjoner som er blitt nevnt, varierer litt mellom de ulike undersøkelsene, men Stortinget, Regjeringen, […]

Den politiske tilliten går i bølger

I de norske valgundersøkelsene er det stilt spørsmål om tillit til politikerne helt siden 1973. Undersøkelsene viser at tilliten til norske politikere har gått i bølger. Tilliten sank fram mot 1973, steg fram mot 1977 og holdt seg på samme nivå til 1985. Tilliten sank så mot slutten av 1980-tallet, for så å stige igjen […]

Valget i 2017 ville fått et annet utfall med nye fylkesgrenser

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall viser at fylkesfordelingen vil bli annerledes ved valget i 2021 enn i 2017. Partienes stemmetall er det samme, men fordelingen på fylkene ville blitt annerledes. Dette får konsekvenser for partienes mandatgevinst og i enda større grad for hvilke representanter som ville blitt valgt inn.  To mandater ville skiftet parti: […]