Demokrati og ansvar. Politisk representasjon i et flerpartisystem

Hanne Marthe Narud og Henry Valens bok Demokrati og ansvar  (Cappelen Damm, 2007) tar blant annet for seg partienes rolle i det representative system. Boka gir et innblikk i det dynamiske samspillet mellom velgere og ledere, hvordan de forholder seg til sentrale politiske spørsmål, hvordan velgerne vurderer makthaverne og hvordan de politiske ledere håndterer styringsutfordringene.

Til forlaget.