Andel kvinner i kommunestyrer og fylkesting 1901-2019

Andelen kvinner i fylkestingene har helt siden direkte fylkestingsvalg ble innført i 1975 ligger litt over kvinneandelen i kommunestyrene. Kvinneandelen har imidlertid økt over tid, og nådde et nytt topp-punkt både i kommunestyrer og fylkesting i 2019.