Aktuelt
 

  Hjem
Spiller det noen rolle for valgdeltakelsen om man har en eller to valgdager?
mhet omkring Noen kommuner har valg å avholde høstens stortingsvalg på en dag i stedet for to. enkelte hevder at to valgdager i stedet for en vil øke valgdeltakelsen. Hva sier forskningen om dette spørsmålet?
Jo, sprikende målinger er et problem
I det siste har det vært mye oppmerksomhet omkring sprikende meningsmålinger. Særlig stort er spriket mellom laveste og høyeste nivå for Frenskrittspartiet og Høyre. Er dette noe problem, og i tilfelle på hvilken måte?
Fem mandater skifter fylke ved stortingsvalget i 2013
Fordelingen av stortingsmandater på de enkelte fylkene justeres hvert åttende år. Folketallet pr. 1.1.2012 er beregningsgrunnlag for den fordeling som skal gjelde for stortingsvalgene i 2013 og 2017. Fire fylker får flere mandater enn ved valget i 2009, mens fem fylker får færre mandater. 
Den vanskelige signfikansen
De fleste har fått med seg at det er et slingringsmonn (feilmarginer) på tall fra utvalgsundersøkelser som f.eks. partibarometre. Det ikke alle ha fått med seg er at den feilmarginen som oppgis for et parti ved en enkeltmåling ikke kan brukes når man skal sjekke om endringene over tid er statistisk signifikant.
     Skolevalget 2011
Arbeiderpartiet og Høyre ble vinnerne av skolevalget i 2011, mens FrP og SV gikk tilbake. Se oversikt over alle skolevalgene siden 1983 og avvikene mellom resultatene fra skolevalgene og de etterfølgende ordinære valgene.
     Hvem vinner valget?
Det påstås at noen partier alltid gjør det bedre ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Stemmer det? Se oversikt over hvordan det har gått med partiene ved kommunevalget sammenlignet med foregående stortingsvalg for perioden 1945-2007.
Trenden er brutt - færre skifter parti! Data fra Valgundersøkelsen 2009
Ferske tall fra ISF og SSBs store valgundersøkelse viser at velgervandringene ved stortingsvalget i 2009 var de laveste på 20 år. De største vandringene fant sted mellom partier som ligger ideologisk nær hverandre. SV tapte mest til Arbeiderpartiet og FrP mest til Høyre. De største velgerovergangene gikk fra Venstre til Høyre. 
Er forhåndsstemmegivning på internett en fare for demokratiet?
I den senere tid har det vært debatt om det planlagte forsøket med forhåndsstemmegivning over Internett i forbindelse med lokalvalget neste år. Enkelte har krevd at forsøket må avlyses fordi det er "hodeløst", "lite gjennomtenkt" og "en trussel mot demokratiet". Vi deler mange av de prinsipielle bekymringene rundt innføring av Internett-valg. Men i stedet for å konkludere med at det planlagte forsøket må avblåses, er vår konklusjon stikk motsatt. Debattinnlegg i Aftenposten.
Endringer i mandatfordelingen ved stortingsvalg
Fordelingen av stortingsmandater på fylkene justeres hvert 8. år. Neste gang skjer det i 2012 og deretter i 2020. Framskrevne folketall fra Statistisk sentralbyrå viser at det vil skje betydelige endringer i mandatfordelingen. SSB publiserte nye tall den 15.6.2010. Mandatberegninger basert på det SSB fremholder som hovedalternativet for framskrivningene (mellomnivå for  for fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og nettoinnvandring, MMMM) viser at en sammenslåing av Aust- og Vest-Agder vil gi det sammenslåtte fylket like mange stortingsrepresentanter som de to fylkene til sammen har idag.
Debatt om valgordningen
Etter stortingsvalget i 2009 ble det hevdet at det rødgrønne mandatflertallet skyldtes a) den geografiske fordelingen av mandatene (dette var for mange den viktigste innvendingen), b) sperregrensen for utjevningsmandater, og c) første delingstall i beregningsmetoden. Beregninger viste imidlertid at ingen av disse påstandene var riktige, hver for seg. Etter som disse tre elementene er sentrale i vår valgordning, var det saklig grunnlag for å hevde at det hadde dannet seg myter om at det var forhold ved valgordningen som ga rødgrønt flertall. Dette utelukker selvsagt ikke at det finnes valgordninger som ville gitt et annet resultat. Se beregningene.